Referat General forsamling 4/5-2021 (Mødet blev afholdt online)

Bestyrelses beretning v. Formand Kasper Holst

Begynder hold, svære forhold pga. Corona, private FB-grupper, åbning af bikepark (Thomas skov + frivillige hjælpere), Trail-cup v. Jacob Overgaard, DM med Corona restriktioner som gik godt, X-sauce cup med fint antal deltagere, klubhus er en mangelvare – der arbejdes på det, (indspark fra Jacob Overgaard – hjælpere til Trail cup 6. juni),

Fremlæggelse af revideret regnskab og budget v. Kasserer Michael Stahl

Michael gennemgik budget 2020.

Indtægter – Regnskabspraksis er ændret, så penge fra Vejle Kommune, som vedrører tilskud til løb m.m. i 2020, men ikke er modtaget endnu ved udgangen af året, fremgår af regnskab for 2020 som en indtægt. Dermed er der sammenhæng mellem indtægter og udgifter ved løb. Da tilskuddet ikke er modtaget endnu, fremgår det også af balancen som et tilgodehavende.

Udgifter – DCU/SRAM Liga løb er største post (dækkes af kommunaltilskud), Leje af lokaler er næststørste post (og største post som klubben selv skal afholde).

Regnskabet for 2020 er godkendt uden kommentarer.

Budget 2021

40.000, – i overskud.

Lokaler er en ukendt faktor

Ingen løb planlagt udover Trailcup og MCV Klassikeren

Jannich Husballe – Hvorfor kan der ikke refunderes? (Bøvl og teknik ved refusion ikke besværet værd)

Jesper Henriksen – spørgsmål til beløb for trailbuilding. Svar: Kommunen refunderer næsten alle afholdte udgifter, og sporet er åbnet. Derfor budgetteres færre udgifter end i 2020.

Medlemmer 2020

Kasserer Michael Stahl viser en oversigt over antal medlemmer over de seneste år, samt aldersfordeling.

Især antallet af kvinder er faldet i klubben.

Jesper Henriksen spørger om man kender grundene til at nogen vælger ikke at betale kontingent. Michael Stahl informerer om nogle af de grunde han hører fra de udmeldte medlemmer.

Rene Neesgaard spørger om der laves tiltag for at tiltrække flere medlemmer.

Sven Lausen fortæller om bestyrelsens tanker om hvorfor vi vil nedsætte kontingent, og understreger at bestyrelsen altid gerne vil støtte f.eks. Kidz.

Okkerstrøm – fordelingen af holdbrug? (Jens fortæller ca. 32 konkurrencemedlemmer)

“ukendt” (konkurrenceholdet) – 3x træning i ugen er billigt til 250,-

Nicolaj Nicolajsen – “er det godt at være billig?”

Søren Engelbredt – vi har så mange penge og formår ikke at bruge dem. Hvorfor skal kontingentet så være på 500? Har man ideer til hvordan vi kan støtte gode tiltag i klubben skal man skrive til formand@mcv.dk

Allan Blach – Dårlig marketing af hvad MCV egentligt kan tilbyde (eksempel på at man skal se noget i regnskabet for at finde ud af at det kan lade sig gøre)

Jacob Overgaard – Manglende synlighed, nyt for Jacob at der står 400.000, – og “venter på at blive brugt” (Enighed fra flere deltagere)

Søren Engelbredt – Anerkender manglende transparens ift. hvad bestyrelsen laver og hvad der diskuteres til bestyrelsesmøder mm.

Nicolaj – opsummering af manglende synlighed på hvad vi kan tilbyde som klub.

Sven Lauesen – Historisk set har der altid været oplyst at der var penge på kontoen til fællesskabets interesse. Dette er gentaget gang på gang til generalforsamlinger, og fremgår af regnskabet.

Sanne Gaasvig – (mor til 2 børn på hhv. mini-kidz og kidz) vil gerne støtte familierabat. 4-5 teknik kurser om året

René Neesgaard – Fokus på marketing og omtale. MCV er STEDET man skal være medlem!

Dennis Bo Bank – Støtter at kontingent skal sættes ned (kører mandag + onsdag), det skal også være OK “bare” at være medlem

Nicolaj – Dennis har langt hen af vejen ret

Dennis Bo Bank – manglende ros eller “gulerod” til (reserve)kaptajnerne

Allan Soegaard – Man kan ikke spare sig ud af en succes

Sonny – FB-opslag slettes uden kommentarer eller dialog, problemer med at bestyrelse/klub går helt i dvale under Corona

Søren Engelbredt – bestyrelsen kan under Corona ikke opfordre til gruppe aktiviteter som klub. Ros til Kidz træning.

Henrik Okkerstrøm – kun 2 trænere til “letøvet” motion, ture er problematisk ift. Corona, ture kan laves på tværs af niveau-/aldershold.

Kidz træning v. Nicolaj

Nicolaj er ikke tilstedeværende.

Det går godt i Kidz – måske endda flere ryttere end dem der har betalt.

Fastsættelse af kontingent v. Kasper Holst

Bestyrelsen anbefaler nedsættelse af kontingent til 250,-

Nedsættelse af kontingent til 250,- er IKKE vedtaget, dvs de opkrævede 500kr fastholdes for 2021.

Planer for det kommende år (2021)

Fokus lagt på at finde et godt klubhus i fællesskab med de andre klubber (VCM)

Ellers ingen strategi fastlagt lige pt. Dette vil den nye bestyrelse arbejde på snarest.

Søren Engelbredt – kom gerne med forslag direkte til formand@mcv.dk hvis de ikke allerede er nævnt her.

Steffen Thimes – hvilket mandat har et “udvalg” i MCV?

    Bestyrelsen kommer med et oplæg til hvad et er udvalg er og hvad bestyrelsens holdning er til hvad de laver.

Behandling af indkomne forslag

Fra Rikke Berggren

    Ønske om hold med fokus på teknik, bedre mulighed for at lære hinanden at kende ved sociale aktiviteter på holdene, bedre holdbeskrivelser

    Gentagelse af intro-dage fra 2020 da dét var en succes.

    Allan Blach – erfaringer fra Randers: 5 hold og 5 kaptajner, 2 træningsdage om ugen. Fungerede rigtigt godt.

    Jesper Henriksen – Vi har et nyt holdkoncept som skulle kunne løfte opgaven bedre.

Fra Dennis Bo Bank

    Ændret starttidspunkt (tidligere end kl. 18:00)

Fra Jacob Overgaard

    Mere synlig info fra bestyrelsen, flere klubdage, bedre inddragelse af medlemmerne

    Fælles klubdag har ikke kunnet lade sig gøre pga. Corona – kommer igen post-Corona.

Forslag er som udgangspunkt behandlet ved det nye hold koncept.

Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer:

* Sif Eltoft (på vegne af barn der kører i klubben)

* Jacob Overgaard

Suppleant:

* Jesper Henriksen

Rytter repræsentant:

* Jakob Madsen

Valg af revisor

Valgt: Jacob Andersen

Valg af udvalg (tovholder noteret først)

Elite Udvalg:

* Jens Andersen

Løbs udvalg:

* Kasper Holst

Spor udvalg:

* (tidligere Brian Hansen og Thomas Schou)

* Børn & Unge:

* Morten

* Nicolaj Nicolajsen

* unge Michael Stahl

Motions udvalg:

* Andreas Mühlemann

* Henrik Okkerstrøm

* Jesper Henriksen

Tøj udvalg:

* Jakob Madsen

* Andreas Mühlemann

* Jesper Henriksen

Fest udvalg:

* Jakob Madsen

* Jesper Henriksen

* Sven Lauesen

Ønsker man at være med i et udvalg, sender man en mail til formand@mcv.dk

Eventuelt

Jesper Henriksen – Er der kigget på at bruge alternative platforme til organisering af træning og klub mm. (Michael Stahl svarede at det havde været vendt i bestyrelsen, men at vi indtil videre bruger FB)

Nicolaj Nikolajsen – Er sponsor arbejdet helt nedlagt? (svar: ja, for et par år siden blev det besluttet.)

Tilstedeværende (umiddelbart 34) (forsøgt løbende opdateret)

Allan Blach

Allan Soegaard

Andreas Mühlemann

Jens Andersen

Brian Hansen

Dennis Bo Bank

Emil Pedersen

Gert Spangsberg

Henrik Okkerstrøm

Jacob Overgaard

JakobM83

Jannich Husballe

Kasper Holst

Michael Stahl

Michael Stahl

Erik Muldberg Sørensen

Nicolaj Nicolajsen

Per Holm

Rene Neesgaard

Rikke Paaskesen

Sanne Gaasvig

Sanne Kolding Johansen

Sonny Møller

Søren Engelbredt

Steffen Thimes

Sven Lausen

Sif Eltoft

Birgitte Mikkelsen

Dorte Hansen

Sebastian W